Säännöt

Pyhämaan Metsästysseura Sisu Ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Metsästysseura Pyhämaan Sisu ry ja kotipaikka Uudenkaupungin kaupunki.

2 §
SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) kenneltoimintaa.

3 §
SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään;
7) seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää metsästysmajaa sekä
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;

4 §
SEURAN JÄSENET

Seuran koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran talvikokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

5 §
JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun, joka on; metsästysalueella asuvalle henkilölle talvikokouksessa päätetty liittymismaksu, muualla kuin metsästysalueella asuva, mutta omistaa metsästysalueella metsästyskelpoista maata liittymismaksu on kaksinkertainen, sekä muualla kuin metsästysalueella asuva eikä omista metsästysalueella metsästyskelpoista maata, liittymismaksu on kymmenkertainen. Talvikokouksessa voidaan kuitenkin päättää poiketa liittymismaksun määrästä, mikäli sen katsotaan olevan seuran edun mukaista ja 3/4 osaa kokouksessa olevista jäsenistä hyväksyy päätöksen. Seuran jäsen on velvollinen luovuttamaan metsästysoikeuden täydellisenä, vastikkeetta. Jäsenyys astuu voimaan kun liittymismaksu on maksettu. Vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää, on suoritettava vuoden loppuun mennessä. 

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsen ei voi osallistua hirvieläinjahtiin ampujana tai lihaosuudella. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

6 §
SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §
SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen sekä jäsen katsotaan eronneeksi jättäessään jäsenmaksun suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa kokouksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §
SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISETKOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella paikallisessa sanomalehdissä tai

2) ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

3) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
4) seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

9 §
TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys,
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali,
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten,
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisen- ja kertakaikkisen jäsenmaksun sekä toimihenkilöiden korvausten suuruudesta.

11) Hyväksytään uudet varsinaiset jäsenet

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,
15) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
16) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 §
KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

11 §
SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §
SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §
SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15 §
SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 10 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 §
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §
SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §
JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n kokouksiin.
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa;
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12) hyväksyä koejäsenet;
13) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
14) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
15) hoitaa metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset, sekä;
16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 §
SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT
JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §
SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN
PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo).

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-suomen piiri ry:lle.

21 §
MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Hirvi- ja peuraseurueiden säännöt

A YLEISET TOIMINTASÄÄNNÖT

Seurueet muodostetaan jahtikaudeksi kerrallaan siten, että perusryhmän muodostavat edellisen vuoden jako-osuudella olleet jäsenet. Kevätkokouksessa todetaan ovatko kaikki vanhat jäsenet mukana. Vanhana jäsenenä pidetään myös henkilöä, joka on ollut pois jahdista korkeintaan kaksi (2) peräkäistä jahtia edeltävää vuotta. Muussa tapauksessa jahtiin palaavan henkilön on maksettava uuden jäsenen mukainen liittymismaksu. Samalla todetaan mahdolliset uudet jäsenyyden hakijat. Lopullinen hirviseurue muodostetaan syyskokouksessa, kohdan B sääntöjen ja kohdan D ehtojen mukaisesti.
Seurue pitää vuosittain vähintään kaksi kokousta, kevät eli alkukokouksen ja syyskokouksen.
Yhteislupakokouksissa seurueita edustavat jahtipäälliköt ja seuran viralliset nimenkirjoittajat.
Seurueen kutsuu kokouksiin johtokunta.

B KEVÄTKOKOUKSESSA

1.Kuullaan tilintarkastajien lausunto seurueen tileistä ja päätetään
tili- ja vastuuvapaudesta.

2.Todetaan seurueen kassatilanne ja valitaan rahastonhoitaja alka-
neeksi kaudeksi.

3.Seuran toiminnantarkastajat toimivat myös hirviseurueen toimin- nantarkastajina.
4.Todetaan alustavat osallistujaluettelot.
5.Päätetään anottavista pyyntilupamääristä (hirvet/peurat).

6.Päätetään peijaisten pitämisestä ja valitaan peijaistoimikunta.

7.Päätetään metsästysryhmäjaosta.

8.Valitaan jahtipäälliköt ja varajahtipäälliköt.

9.Todetaan mahdollisten uusien osuusjäsenten liittymismaksun suuruus.

10.Päätetään osuusmaksun suuruus, maksutapa ja maksuaika.

11.Käsitellään muut jahtiin liittyvät asiat (jahdin aloitus).

C SYYSKOKOUKSESSA

Todetaan seurueelle myönnetyt pyyntilupamäärät.
Päätetään uusien osuusjäsenten ottamisesta.
Tarkistetaan osuusjäsenten jahtikelpoisuus (riistanhoitomaksu, Sisun jäsenmaksu, osallistumismaksu, voimassa oleva hirvenammuntakoe ja velvoiteammuntapisteet (100 pistettä tai 60 tähdättyä laukausta).
Vahvistetaan lopulliset hirvi- ja peuraseurueitten kokoonpanot osuusjäsenten osalta.
Päätetään muista jahtiin liittyvistä asioista (Raulion aloitus).

D OSUUSJÄSENISTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Voidakseen tulla hyväksytyksi Sisun hirvi- tai peuraseurueen osuusjäseneksi henkilön on täytettävän seuraavat ehdot:

1.On Sisun varsinainen jäsen.
2.Metsästyslain ja – asetuksen hirvenmetsästäjälle asettamat yleiset kelpoisuusehdot.
3.Riistanhoitomaksu, jäsenmaksu, osallistumismaksu sekä rihlatulla luotiaseella metsästävällä hirvenammuntakoe ja velvoiteammuntapisteet (100 pistettä tai 60 tähdättyä laukausta).
4.On toiminut Sisun hirviseurueessa aseettomana ajomiehenä vähintään yhden jahtikauden, kuitenkin vähintään 75 % jahtipäivistä.
5.Hirviseurueeseen osuudelle tuleva osallistuu aktiivisesti suolistamiseen, riistan hakemiseen metsästä, nylkemiseen sekä lihanpaloitteluun.
Voidakseen säilyttää osuusjäsenyytensä Sisun hirviseurueessa, jäsenen on täytettävä seuraavat perusvaatimukset:

6.Häneltä ei ole kurinpidollisista syistä evätty osuusoikeutta.

7.On hoitanut metsästykseen liittyvät maksunsa (riistanhoitomaksu, jäsenmaksu ja osallistumismaksut).

8.Hänellä on voimassa oleva suoritettu hirvenammuntakoe sekä on saanut Sisun järjestämissä hirviammunnoissa yhteensä vähintään 100 pistettä tai 60 tähdättyä harjoituslaukausta. Ammuntapisteiksi ja laukausmääriksi hyväksytään myös Sisun ulkopuolella järjestetyissä, valvotuissa ammuntatilaisuuksissa ammutut pisteet ja laukausmäärät. Tällöin näistä tuloksista on esitettävä ammunnan valvojan varmentama ammuntapöytäkirjan kopio asianomaisen osalta. Sisun ulkopuolisissa ammuntatilaisuuksissa ammutuilla pisteillä ei kuitenkaan voi osallistua seuran kilpailuihin.

9.Ennen jahtikauden alkua on jokaisen jahtiin osallistujan kohdistettava käyttämänsä ase/aseet jahtipäällikön valvonnassa hirvenmetsästysasetuksen vaatimukset täyttävillä, jahdissa käyttämillään patruunoilla. Myös haulikko on kohdistettava. Jahtipäälliköllä on oikeus (velvollisuus) milloin tahansa jahdin aikana tarkastaa ampujan käyttämät aseet ja patruunat. Mikäli asetta ei ole kohdistettu, on myös toisen jäsenen toimesta tapahtuva saaliin ampuminen kielletty.

10.Jokainen seurueen jäsen sitoutuu noudattamaan hirvenmetsästyksestä annettua lakia ja asetuksia, jahtipäällikön ohjeita sekä näitä- ja peuran metsästyssääntöjä.

E MAAVUOKRALIHAN JAKOPERUSTEET

Maanomistaja, jonka maalle hirvi kaatuu, saa 5 kg paistia.

Kaikille maanvuokraajille järjestetään peijaiset joka toinen vuosi.

3.Maanomistaja, jonka maalle kaatuu peura, saa aikuisesta 2 – ja vasikasta 1 peuranlihapurkin tai vastaavan määrän makkaraa tai paistia.

Hirvi- ja peuraseurueen osuusjäsenen perhe ei saa em. kaatolihaa.

F KURINPITO

Seurue voi rangaista jäsentä, joka törkeän huolimattomuuden tai piittaamattomuuden takia aiheuttaa seurueelle ikävyyksiä tai vaikeuttaa jahdin sujumista.

Rangaistusmuotoina käytetään jahtipäällikön puhuttelua, seurueesta erottamista määräajaksi (2vko – seuraava kausi) tai seurueesta erottamista lopullisesti. Erottamispäätökset voi tehdä vain seurueen kokous.

Nämä säännöt ovat käyttöön hyväksytty Sisun kesäkokouksessa 18.07.2021 ja tulevat voimaan välittömästi. Samalla kumoutuvat vastaavat aikaisemmat säännöt. Mahdolliset muutokset näihin sääntöihin voi tehdä vain Sisun varsinainen kokous (talvi- tai kesäkokous), jos kaksi kolmasosaa läsnäolijoista on muutoksen kannalla. Sääntöjen hyväksymisen vakuudeksi allekirjoituksen suorittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

Peuran metsästykseen on laadittu erilliset peuran metsästyssäännöt, jotka hyväksyy hirvikokous ja vahvistaa Sisun varsinainen kokous.


Pyhämaan metsästysseura Sisu ry

Pyhämaa 18.07.2021

Janne Heijari Matti Laurila

Puheenjohtaja Sihteeri