Järjestyssäännöt

Ampumaradan järjestyssäännöt

 1. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava näiden
  järjestyssääntöjen lisäksi niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan, sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriötä.
 2. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtivat ensisijassa johtokunnan nimeämät ratamestari ja ammuntojen valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.
 3. Ampumaradalla saavat ulkopuolella varsinaisten kilpailujen harrastaa valvotusti urheiluammuntaa Sisun jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille ratamestari on antanut tai antaa luvan. Ennen radalle tuloa ja ammunnan aloittamista on siitä ilmoitettava ratamestarille sekä laitettava lippu salkoon ja puomi tulotielle.
 4. Kilpailuun ja harjoitukseen on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa ampujien tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä sekä yleisestä turvallisuudesta ampumaradalla.
 5. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella, jolle asianomainen rata on tarkoitettu. Ratalaitteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty, ja ampuja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.
 6. Sarjatuliaseilla ampuminen on radalla kielletty.
 7. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon tai asetelineeseen sijoitettuna.
 8. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan eikä asetta saa käsitellä silloin kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
 9. Radan teknillisiä laitteita saavat asentaa, muuntaa tai huoltaa vain ne henkilöt, jotka ratamestari on siihen määrännyt tai oikeuttanut.
 10. Poistuessasi ampumapaikalta varmistu siitä, että aseesi on lataamaton, laita hylsyt ja muut roskat niille varattuihin paikkoihin ja huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon. Vie kaikki jätteet yleisiin jätteenkeräyspisteisiin.
 11. Kilpailuja tai harjoituksia seuraavien katsojien on noudatettava ratamestarin ja/tai ammunnan valvojan antamia turvallisuusohjeita.
 12. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.
 13. Näiden sääntöjen rikkoja voidaan ratamestarin tai ammunnan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
 14. Jos havaitset radalla rikkonaisen laitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi ratamestarille.
 15. Näitä sääntöjä noudatetaan soveltuvin osin myös RHY:n radalla järjestettävissä harjoitus- ja sarjakilpailuammunnoissa.

Nämä säännöt on vahvistettu seuran vuosikokouksessa 9.2.2014.

Johtokunta