Metsästysseura Pyhämaan Sisu

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa

HIRVI – JA PEURASEURUEIDEN SÄÄNNÖT

A         YLEISET TOIMINTASÄÄNNÖT

Seurue muodostetaan jahtikaudeksi kerrallaan siten, että perusryhmän muodostavat edellisen vuoden jako-osuudella olleet jäsenet. Kevätkokouksessa todetaan ovatko kaikki vanhat jäsenet mukana. Vanhana jäsenenä pidetään myös henkilöä, joka on ollut pois jahdista korkeintaan kaksi (2) peräkäistä jahtia edeltävää vuotta. Muussa tapauksessa jahtiin palaavan henkilön on maksettava uuden jäsenen mukainen maksu. Samalla todetaan mahdolliset uudet jäsenyyden hakijat. Lopullinen hirviseurue muodostetaan syyskokouksessa, kohdan B sääntöjen ja kohdan D ehtojen mukaisesti.
Jako-osuudella oleva jäsen ei saa kuulua muuhun hirvi- ja peuraseurueeseen.
Seurue pitää vuosittain vähintään kaksi kokousta, kevät eli alkukokouksen ja syyskokouksen.
Seurueen kutsuu alkukokoukseen johtokunta. Muihin kokouksiin kutsun suorittaa lupa-asioiden hoitaja tai muu kokouksessa sovittu henkilö.


B          KEVÄTKOKOUKSESSA

1.           Kuullaan tilintarkastajien lausunto seurueen tileistä ja päätetään vastuuvapaudesta.

2.           Todetaan seurueen kassatilanne ja valitaan rahastonhoitaja alkaneeksi kaudeksi.

3.           Seuran tilintarkastajat toimivat hirviseurueen tilintarkastajina.

4.           Todetaan alustava osallistujaluettelo.

5.           Päätetään anottavista pyyntilupamääristä (hirvet/peurat ).

6.           Päätetään peijaisten pitämisestä ja valitaan peijaistoimikunta.

7.           Päätetään metsästysryhmäjaosta.

8.           Valitaan jahtipäälliköt ja varajahtipäälliköt.

9.           Valitaan lupa-asioiden hoitajat.

10.        Todetaan mahdollisten uusien osuusjäsenien liittymismaksun suuruus

11.        Päätetään osuusmaksun suuruus, maksutapa ja maksuaika.

12.        Käsitellään muut jahtiin liittyvät asiat.(jahdin aloitus)

C          SYYSKOKOUKSESSA

Todetaan seurueelle myönnetyt pyyntilupamäärät.
Päätetään uusien osuusjäsenien ottamisesta.
Tarkistetaan osuusjäsenten jahtikelpoisuus (riistanhoitomaksu, Sisun jäsenmaksu, osallistumismaksu, hirvenammuntakoe ja pisteet (100 pistettä tai 60 laukausta). 
Vahvistetaan lopullinen hirviseurueitten kokoonpano osuusjäsenten osalta.
Päätetään muista jahtiin liittyvistä asioista (Raulion aloitus)


D          OSUUSJÄSENISTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Voidakseen tulla hyväksytyksi Sisun hirvi- tai peuraseurueen osuusjäseneksi henkilön on täytettävän seuraavat ehdot:

Ollut Sisun jäsen vähintään kaksi vuotta.
Metsästyslain ja – asetuksen hirvenmetsästäjälle asettamat yleiset kelpoisuusehdot. 
Riistanhoitomaksu, jäsenmaksu sekä rihlatulla luotiaseella metsästävällä voimassa oleva hivenammutakoe ja kilpailupisteet (100 pistettä tai 60 laukausta).
On toiminut Sisun hirviseurueessa aseettomana ajomiehenä vähintään yhden jahtikauden, kuitenkin vähintään 75 % jahtipäivistä.
Hirviseurueeseen osuudelle tuleva osallistuu aktiivisesti suolistamiseen, riistan hakemisen metsästä, nylkemiseen sekä lihanpaloitteluun
Voidakseen säilyttää osuusjäsenyytensä Sisun hirviseurueessa, jäsenen on täytettävä seuraavat perusvaatimukset:

Häneltä ei ole kurinpidollisista syistä evätty osuusoikeutta.
On hoitanut metsästykseen liittyvät maksunsa (riistanhoitomaksu, jäsenmaksu ja osallistumismaksu).
On voimassa oleva hirvenammuntakoe ja saanut Sisun järjestämissä hirviammuntakilpailuissa yhteensä vähintään sata (100) pistettä tai 60 tähdättyä harjoituslaukausta. Ammuntapisteiksi ja laukausmääriksi hyväksytään myös Sisun ulkopuolella järjestetyissä, valvotuissa ammuntatilaisuuksissa ammutut pisteet ja laukausmäärät. Tällöin näistä tuloksista on esitettävä ammunnan valvojan varmentama ammuntapöytäkirjan kopio asianomaisen osalta. Sisun ulkopuolisissa ammuntatilaisuuksissa ammutuilla pisteillä ei kuitenkaan voi osallistua seuran kilpailuihin.

Ennen jahtikauden alkua on jokaisen jahtiin osallistujan kohdistettava käyttämänsä ase/aseet jahtipäällikön valvonnassa hirvenmetsästysasetuksen vaatimukset täyttävillä, jahdissa käyttämillään patruunoilla. Myös haulikko on kohdistettava. Jahtipäälliköllä on oikeus (velvollisuus) milloin tahansa jahdin aikana tarkistaa ampujan käyttämät aseet ja patruunat.

 Jokainen seurueen jäsen sitoutuu noudattamaan hirvenmetsästyksen annettua lakia ja asetusta, jahtipäällikön ohjeita ja näitä sääntöjä.


E          MAAVUOKRALIHAN JAKOPERUSTEET

Maanomistaja, jonka maalle hirvi kaatuu saa 5 kg paistia
Kaikille maanvuokraajille järjestetään peijaiset joka toinen vuosi.
Maanomistaja jonka maalle kaatuu peura, saa aikuisesta 2 – ja vasikasta 1 peuranlihapurkin tai vastaavan määrän makkaraa tai paistia.
Hirvi- ja peuraseurueen osuusjäsenen perhe ei saa em. kaatolihaa.

F          KURINPITO

Seurue voi rangaista jäsentä, joka törkeän huolimattomuuden tai piittaamattomuuden takia aiheuttaa seurueelle ikävyyksiä tai vaikeuttaa jahdin sujumista.
Rangaistusmuotoina käytetään jahtipäällikön puhuttelua, seurueesta erottamista määräajaksi tai seurueesta erottamista lopullisesti. Erottamispäätökset voi tehdä vain seurueen kokous.
Nämä säännöt ovat käyttöön hyväksytty Sisun vuosikokouksessa 30.1.2011 ja tulevat voimaan välittömästi. Samalla kumoutuvat vastaavat aikaisemmat säännöt. Mahdolliset muutokset näihin sääntöihin voi tehdä vain Sisun vuosikokous, jos kaksi kolmasosaa läsnäolijoista on muutoksen kannalla. Sääntöjen hyväksymisen vakuudeksi allekirjoituksen suorittavat puheenjohtaja ja sihteeri.
Pyhämaan metsästysseura Sisu ry

vuosikokous 30.1.2011

Puheenjohtaja Ilkka Sotka                   Sihteeri Osmo Luotonen

 

Sisäänkirjautuminen